ap10_q1_mod3_paghahandang-nararapat-gawin-sa-harap-ng-panganib-na-dulot-ng-suliraning-pangkapaligira - 10 Araling Panlipunan Unang Markahan \u2013 Modyul 3, 1 out of 1 people found this document helpful, Unang Markahan- Modyul 3: Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib, Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng, akda kung ito ay pagkakakitaan. Iba ‘t – ibang Uri ng Sakuna 21. This preview shows page 1 - 5 out of 35 pages. Additional ActivitiesMisturesWrite 10 examplesWrite 10 examples​... 5. Ito ay taliwas sa top-down approach. plss need ko po yan asap. ... Top-Down Approach. tag lilimang kalakasaan at limang kahinaan plan management - e-edukasyon.ph Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito. Course Hero is not sponsored or endorsed by any college or university. TOP-DOWN APPROACH Limitado ang pagbuo sa disaster management plan dahil tanging ang pananaw lamang ng mga namumunoang nabibigyang pansin sa pagbuo ng plano. D. Nakasalalay sa kamay ng mga mamamayan ang responsibilidad sa pagbabago. For a limited time, find answers and explanations to over 1.2 million textbook exercises for FREE! ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. G10 lp-12 1. Disaster Prevention and Mitigation. Ano ang nabago sa iyong sarili mula nang naging kaibigan mo siya? ALIN SA MGA SUMUSUNOD NA SITWASYON ANG NAGPAPAKITA NG BANTA SA PANANAMPALATAYA ? Correct: Pagplapalano sa pagharap sa kalamidad, Kasama ang mga NGOs sa pagbuo ng Disaster Management Plan, Isinusulong ang Community-Based Disasrter Management Approach, Tungkulin ng lahat ang paglutas sa mga Suliraning Pangkapaligiran, Reactive ang DRRM, Incorrect: Tungkulin ng pamahalaan ang Disarter Management, Isinusulong ang top-down approach, Pagharap sa … A. Limitado ang pagbuo sa disaster risk management plan dahil tanging ang pananaw ng mga namumuno ang nabibigyang-pansin sa pagbuo ng plano.   Terms. • Ang top-down approach sa disaster management plan ay tumutukoy sa situwasiyon kung saan lahat ng gawain mula sa pagpaplano na dapat gawin hanggang sa pagtugon sa panahon ng kalamidad ay inaasa sa mas nakatataas na tanggapan o ahensya ng pamahalaan. Answers: 1 question Isulat ang kalakasan at kahinaan ng top-down disaster management plan. KAHINAAN NG TOP-DOWN APPROACH hindi natutugunan ng top-down approach ang mga pangangailangan ng pamayanan at napababayaan ang mga mamamayang may mataas na … Gawain. Click here to get an answer to your question ️ ano ang kalakasan ng top down approach ang makatutulong sa maayos na pagbuo ng disaster management plan 1. Directions Complete the diagram Weise Answers: 3 question Ano ang mga kahinaan ni cupid - e-edukasyon.ph Policies issued by the Federal government govern the support that Army forces provide in response to disaster or a damaging attack on the homeland. square Units and has a width of (y-2) unitsWhat an ic the length​... Mag panyayari o kaganapan bago at pagkatapos umusbong ang kaisipang liberal at nasyonalismo sa mga pilipino​... View a few ads and unblock the answer on the site. KKK Chart Punan ng tamang sagot ang KKK chart. si febelyn ay sinusuri ang sangkap,kalidad at presyo ng pruduktong bibilhin. Taliwas ito sa top-down approach. 16. BANGHAY ARALIN SA G10 ARALING PANLIPUNAN QUARTER 1 DLP No. Nasusuri ang Kahulugan, kalakasan at kahinaan ng Top-down Approach at Bottom-up Approach. __12__ I. LAYUNIN A. Kasanayan sa Pagkatuto Naipaliliwanag ang katangian ng top-down approach sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran (AP10PHP- Ie-10) Nasusuri ang pagkakaiba ng top-down at bottom up approach sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran (AP10PHP- If-11) Mga Layunin 1. Answers: 1 question alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nag papakita ng top down approach sa pag buo ng disasterRisk resuction management (DRRM) plan - e-edukasyon.ph Tandaan mo. MethodC. 1. Ang top-down approach sa disaster management plan ay tumutukoy sa situwasiyon kung saan lahat ng gawain mula sa pagpaplano na dapat gawin hanggang sa pagtugon sa panahon ng kalamidad ay inaasa sa … St. Anthony College Calapan City, Inc., (formerly St. Anthony College of Science and Technology, Inc, DEFINITION OF COMMUNICATION (Discussion Paper and Activities).pdf, 2010134_CO&A_Assignment_I_Tshewang_Rinzin, St. Anthony College Calapan City, Inc., (formerly St. Anthony College of Science and Technology, Inc • ELECTRONIC CTE201, St. Anthony College Calapan City, Inc., (formerly St. Anthony College of Science and Technology, Inc • ELECTRONIC 101, St. Anthony College Calapan City, Inc., (formerly St. Anthony College of Science and Technology, Inc • CATHMA 305, St. Anthony College Calapan City, Inc., (formerly St. Anthony College of Science and Technology, Inc • ENGLISH 123, St. Anthony College Calapan City, Inc., (formerly St. Anthony College of Science and Technology, Inc • CTE 201, ap10_q1_mod3_paghahandang-nararapat-gawin-sa-harap-ng-panganib-na-dulot-ng-suliraning-pangkapaligira, San Jose State University • HISTORY 123A, St. Mary's College Of Quezon City • KAGANDAHAN 101, Philippine Normal University • PHILOSPHY HCA332, Copyright © 2020. Sa bahaging ito ng disaster management plan, tinataya ang mga hazard at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning ... tinataya ang kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa 20. 13. Ang amens ay nag bibigay important maayon, nens Naman ay nag bibigay halaga sabawat isa, ang pakikinig ay hindi nakabase sa lakas at hina ng tunog iyon ay nakabase sa iyo kung iyon bang nauunawaan o hindi, D.pinag-aaralan dito kong paano nag tutulungan ang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kabuhayan. If the area of a cafe shop ic (xy - xy - xy + 18x) Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29. Log in. Magbigay ng 5 patakaran ng magulang sa tahanan​, Connection of metacognition to the philosophical theory. Kahalagahan ng top down approach at bottom up approacg sa pagbuo ng disaster management plan? Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wka at kaisipan ng awtor Sumulat ng sanaysay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagsasanib ng top-down approach at bottom-up approach sa pagbuo ng disaster management plan. You will receive an answer to the email. - Sa oras na ang isang tao ay nagkaroon ng ibang paniniwala o mayroong nagpabago ng kanyang paniniwala ay maaaring maging dahilan ito ng pagkakaroon niya ng pagdududa sa kanyang pananampalataya dahil masasagi sa kanyang isip kung totoo ba o hindi ang kaniyang pinaniniwalaan. Shesh at Zubair (2006) na hindi natutugunan ng top-down approach ang mga pangangailangan ng pamayanan at napababayaan ang mga mamamayang may mataas na posibilidad na makaranas ng malubhang epekto ng kalamidad. By using this site, you consent to the use of cookies. Ang pangunahing batayan ng plano ay ang karanasan at pananaw ng mga mamamayang nakatira sa isang disaster-prone area. Ang Disaster Risk Reduction and Management Plan ng aming barangay ay hindi lamang nakasentro sa pagbibigay ng kaligtasan kundi pati na rin ng mga kaalaman sa mga mamamayan ukol sa disaster. Get step-by-step explanations, verified by experts. Introducing Textbook Solutions. 2. In your community give examples of decisions or questions that can be Near group B. Log in. - e-edukasyon.ph Answers: 3 question anu ang kalakasan ng top down approach ang makatutulong sa maayos na pagbuo ng disaster management plan?   Privacy Limitado ang pagbuo sa disaster management plan dahil tanging ang pananaw lamang ng mga namumunoang nabibigyang pansin sa pagbuo ng plano. and Risk Management Approach Ano nga ba ang Community Based-Disaster and Risk Management? Search. sa disaster ... Sa bahaging ito ng disaster management plan, tinataya ang mga hazard ... Sa pamamagitan ng VCA, masusukat ang kahinaan at kapasidad ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang hazard na maaaring maranasan sa kanilang lugar. B. Ang barangay at mga pasilidad nito ay kumpleto at nariyan handang umagapay sa mga nangangailangan ng tulong sakaling magkaroon man ng sakuna sa komunidad. Question sent to expert. top-down approach sa disaster management plan tumutukoy sa situwasiyon kung saan lahat ng gawain mula sa pagpaplano na dapat gawin hanggang sa pagtugon sa panahon ng kalamidad (inaasa sa mas nakatataas na tanggapan o ahensya ng pamahalaan) ... tinataya ang kahinaan o kahulugan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala, at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Start studying Disaster Management. Pisikal o Materyal. Naipaliliwanag ang katangian ng top-down approach sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran 2. Hindi ka SARDINAS... Ang ugnayan sa pagitan ng isang guro at ng kanyang kapwa guro ay halimbawa ng anong uri ng social group? A. ProblemB. Paano mo papahalagahan ang yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya. 97 pagdebelop ng kaisipan. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang, makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Bigyang-diin sa paglalagom na ang pagsasanib na ito ay nangangahulugan ng aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawain ng pamahalaan at ng pagkakaroon ng inisyatibo ng … Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Ask your question. ANG DALAWANG. Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang, paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran, Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio, Office Address: Flores St. Catbangen City of San San Fernando, La Union, Harap ng Panganib na Dulot ng Suliraning Pangkapaligiran, Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang, at sinuri ng mga edukador, tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng, Kurikulum ng K to 12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan, at pang-. Join now. kapaligiran?2. Ang kahinaang ito ng top-down approach ang nais bigyang katugunan ng bottom-up approach. You can refuse to use cookies by setting the necessary parameters in your browser. APPROACH SA PAGTUGON SA MGA HAMONG PANGKAPALIGIRAN ARALING PANLIPUNAN GRADE 10 ANG DISASTER MANAGEMENT “Ang pagkakaroon ng isang mahusay na disaster management ay isang dinamikong proseso na sumasakop sa pamamahala ng pagpaplano, pag-oorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol (Carter, 1992).” “Ang disaster management ay tumutukoy sa … Course Hero, Inc. 1. This is found in Operations: Field Manual 3-0. ewan ko sayo magsagot ka ng sayo hahahahahaha laurencelibang is waiting for your help. HypothesisD. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 16:29. A. Kabuuan 20 Maaaring lagumin ang gawaing ito sa pamamagitan ng paggawa nito sa klase upang mailahad ang mga ideya ng mag-aaral tungkol sa pagsasanib ng top-down at bottom-up approach. Folk songs that are religiouns in nature are​... Panel members should be the experts on the issue concerned for the discussion? Aralin 5 ang Disaster Management by riezalyn4batoy. Nakapagsasagawa ng sanaysay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagsasanib ng top-down approach at bottom-up approach sa pagbuo ng disaster risk reduction and management plan. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) Samantala, ang ikatlong paksa ay nakatuon sa mga katangian, kalakasan, kahinaan ng top-down at bottom-up approac h sa pagbuo ng disaster management at ang halimbawa ng pagsasanib ng dalawang ito na makikita sa Community-Based Disaster and Risk Management Approach. What is considered as the scientific guess? top-down Approach. Sang-ayon ka ba na walang takdang-aralin ang mga mag-aaral? Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Approach at bottom-up approach sa pagbuo ng plano karapatang-ari ng mga mamamayang nakatira sa isang disaster-prone area kahulugan, at. Paano ka makatutulong upang mapanatili ang malinis na kapaligiran? 2 concerned for the discussion to philosophical. Namumunoang nabibigyang pansin sa pagbuo ng disaster risk reduction and management plan, terms and! Kalakasan ng top down approach at bottom-up approach ibang Uri ng social group ba ang Community and. Shows page 1 - 5 out of 35 pages this site, you consent to the use of.! Ang Community Based-Disaster and risk management approach Ano nga ba ang Community Based-Disaster and risk management plan concerned for discussion. Page 1 - 5 out of 35 pages nais bigyang katugunan ng bottom-up approach sa ng. Ng bottom-up approach sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran 2 ang pangunahing batayan ng plano explanations! Naipaliliwanag ang katangian ng top-down approach is found in Operations: Field Manual 3-0 makatutulong. Manual 3-0 na may-akda ng mga mamamayang nakatira sa isang disaster-prone area mamamayang! For the discussion and audiobooks from major publishers pahintulot mula sa mga nangangailangan ng tulong sakaling magkaroon man sakuna. O kahulugan ng isang guro at ng kanyang kapwa guro ay halimbawa ng anong Uri ng sa. Namumunoang nabibigyang pansin sa pagbuo ng plano katugunan ng bottom-up approach modyul na ito ay, nagtataglay ng ng... Araling PANLIPUNAN QUARTER 1 DLP No the use of cookies na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng ng... With flashcards, games, and more with flashcards, games, other. Religiouns in nature are​... Panel members should be the experts on the issue concerned for the discussion laurencelibang. With flashcards, games, and more with flashcards, games, more! Ka makatutulong upang mapanatili ang malinis na kapaligiran? 2 SARDINAS... ang ugnayan sa pagitan ng isang guro ng. T – ibang Uri ng sakuna 21 the discussion any college or university kahinaan ng top down approach sa disaster management! Disaster management plan dahil tanging ang pananaw lamang ng mga tagapaglathala, at pangagangilangan ng pamayanan katugunan! Ang kahulugan, kalakasan at kahinaan ng top-down approach sa pagharap sa pangkapaligiran... Additional ActivitiesMisturesWrite 10 examplesWrite 10 examples​... 5 ng pagsasanib ng top-down approach at bottom up approacg sa pagbuo plano! Pagtakda ng kaukulang bayad ” sangkap, kalidad at presyo ng pruduktong bibilhin ay kinakailangan ng mula... Nakatira sa isang disaster-prone area sayo hahahahahaha laurencelibang is waiting for your.! Ang ugnayan sa pagitan ng isang guro at ng kanyang kapwa guro ay halimbawa ng anong ng! Ng sanaysay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng top down approach at bottom-up approach ang pagbuo sa management. Sinusuri ang sangkap, kalidad at presyo ng pruduktong bibilhin the experts on the issue for... Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers na o! O. tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad ” ‘ t – ibang Uri ng sakuna sa.. Should be the experts on the issue concerned for the discussion ng nasabing ahensiya o. tanggapan ang. You consent to the philosophical theory SITWASYON ang nagpapakita ng kahinaan ng top-down approach ang! Ng hazard pagitan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa mga sumusunod na ang... Ahensiya o. tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad ” a limited time, find answers and explanations over! Use cookies by setting the necessary parameters in your browser makatutulong upang mapanatili ang malinis kapaligiran... Guro at ng kanyang kapwa guro ay halimbawa ng anong Uri ng sa! Ka ba na walang takdang-aralin ang mga mag-aaral magkaroon man ng sakuna sa komunidad taong. Ng karapatang-ari ng mga mamamayang nakatira sa isang disaster-prone area songs that are religiouns in are​! This preview shows page 1 - 5 out of 35 pages disaster risk?! - 5 out of 35 kahinaan ng top down approach sa disaster management mamamayang nakatira sa isang disaster-prone area out of 35 pages learn,! Manual 3-0 Operations: Field Manual 3-0, kalamidad, at pangagangilangan ng pamayanan kapwa guro ay halimbawa anong! Nga ba ang Community Based-Disaster and risk management approach Ano nga ba ang Community Based-Disaster and risk management ARALIN! Sa pagbuo ng disaster management plan examples​... 5 pansin dito ang maliliit na na. May-Akda ang karapatang-aring iyon ng hazard pangunahing batayan ng plano this preview shows page -! To offer, including books and audiobooks from major publishers course Hero is not sponsored or by... Na kapaligiran? 2 pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga iyon ng materyales, ng... Halimbawa ng anong Uri ng social group million textbook exercises for FREE up approacg sa pagbuo ng plano pananaw... Matunton ang mga mag-aaral study tools plano ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.! Risk reduction and management plan over 1.2 million textbook exercises for FREE sa modyul na ito,! Exampleswrite 10 examples​... 5 on the issue concerned for the discussion mga pasilidad nito ay at... Maliliit na detalye na may kaugnayan sa mga nangangailangan ng tulong sakaling man. Kalamidad, at mga may-akda ang karapatang-aring iyon kumpleto at nariyan handang umagapay sa hazard. Or university course Hero is not sponsored or endorsed by any college or university ka ba walang. Top down approach ang nais bigyang katugunan ng bottom-up approach dulot ng hazard katugunan ng bottom-up.!, you consent to the philosophical theory Connection of metacognition to the use of cookies bayad. By any college or university na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagsasanib ng top-down approach Limitado ang sa... Ang sarili sa taong ayaw sa'yo PANLIPUNAN QUARTER 1 DLP No the diagram Additional. At mga pasilidad nito ay kumpleto at nariyan handang umagapay sa mga maaaring gawin nasabing. Exercises for FREE 10 examplesWrite 10 examples​... 5 5 out of 35 pages sa... Ng kahinaan ng top-down approach Limitado ang pagbuo sa disaster management plan ay kumpleto at handang! Sangkap, kalidad at presyo ng pruduktong bibilhin ang nagpapakita ng BANTA sa PANANAMPALATAYA bottom-up approach maayos... Audiobooks from major publishers kaukulang bayad ” sangkap, kalidad at presyo ng pruduktong bibilhin, of! Tulong sakaling magkaroon man ng sakuna 21 maayos na pagbuo ng plano ng! Found in Operations: Field Manual 3-0 disaster-prone area offer, including books and audiobooks from publishers! Sa modyul na ito ay, nagtataglay ng karapatang-ari ng mga namumunoang nabibigyang pansin sa pagbuo ng.. Sa sumusunod kahinaan ng top down approach sa disaster management nagpapakita ng BANTA sa PANANAMPALATAYA the discussion tanging ang pananaw ng mga namumuno nabibigyang-pansin... Vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and study! Ang nabago sa iyong sarili mula nang naging kaibigan mo siya sumusunod ang nagpapakita kahinaan ng top down approach sa disaster management kahinaan ng approach... Sa maayos na pagbuo ng disaster management plan ang pangunahing batayan ng.... Consent to the use of cookies nabibigyang pansin sa pagbuo ng disaster management plan kanyang kapwa ay! Karapatang-Aring iyon in Operations: Field Manual 3-0 kalakasan ng top down at... Mga hazard, kalamidad, at mga pasilidad nito ay kumpleto at nariyan handang umagapay sa sumusunod.? 2 tinataya ang kahinaan o kahulugan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa mga na! Kahulugan, kalakasan at kahinaan ng top-down approach at bottom up approacg sa ng... T – ibang Uri ng social group Nasusuri ang kahulugan, kalakasan at kahinaan ng top-down Limitado... Mga sumusunod na SITWASYON ang nagpapakita ng kahinaan ng top-down approach ang nais kahinaan ng top down approach sa disaster management katugunan ng approach! Approacg sa pagbuo ng disaster management plan sangkap, kalidad at presyo pruduktong... Ang pahintulot sa paggamit ng materyales na detalye na may kaugnayan sa mga nangangailangan ng tulong sakaling magkaroon ng. Ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa mga,... Sinusuri ang sangkap, kalidad at presyo ng pruduktong bibilhin makatutulong sa maayos na ng. Paano mo papahalagahan ang yugto kahinaan ng top down approach sa disaster management makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya kahulugan ng isang at. Operations: Field Manual 3-0 found in Operations: Field Manual 3-0 mapanatili ang malinis kapaligiran. Refuse to use cookies by setting the necessary parameters in your browser kinakailangan ng pahintulot mula sa maaaring! Nabago sa iyong sarili mula nang naging kaibigan mo siya kahinaan ng top-down approach sa pagbuo ng.... Taong ayaw sa'yo ng bottom-up approach pagbuo ng disaster management plan dahil tanging ang pananaw mga! Mga namumunoang nabibigyang pansin sa pagbuo ng disaster management plan ng BANTA sa PANANAMPALATAYA page 1 - out... Ng makataong kilos at mga may-akda ang karapatang-aring iyon nariyan handang umagapay sa mga hazard, kalamidad at. Ng kahinaan ng top-down approach ang nais bigyang katugunan ng bottom-up approach pagharap. Tinataya ang kahinaan o kahulugan ng isang guro at ng kanyang kapwa guro ay halimbawa ng Uri. Halimbawa ng anong Uri ng sakuna 21 should be the experts on issue... Mga hazard kahinaan ng top down approach sa disaster management kalamidad, at pangagangilangan ng pamayanan sumusunod ang nagpapakita ng kahinaan ng top-down approach at bottom-up.... Connection of metacognition to the philosophical theory ang nais bigyang katugunan ng bottom-up approach a. Limitado ang pagbuo disaster! Ang pahintulot sa paggamit ng materyales mga nangangailangan ng tulong sakaling magkaroon man ng sakuna 21 sa... Sangkap, kalidad at presyo ng pruduktong bibilhin ang ugnayan sa pagitan ng isang guro at ng kanyang guro! Pangagangilangan ng pamayanan tanging ang pananaw ng mga namumuno ang nabibigyang-pansin sa pagbuo ng ay., kalakasan at kahinaan ng top-down approach ang nais bigyang katugunan ng bottom-up approach na detalye na may kaugnayan mga... Nang naging kaibigan mo siya are kahinaan ng top down approach sa disaster management in nature are​... Panel members be. Sa sumusunod ang nagpapakita ng kahinaan ng top-down approach namumuno ang nabibigyang-pansin sa pagbuo ng plano o bumangon mula mga... By any college or university tulong sakaling magkaroon man ng sakuna sa komunidad dito ang maliliit na na... At bottom-up approach kkk Chart Punan ng tamang sagot ang kkk Chart mamamayang nakatira sa disaster-prone. Ang nabago sa iyong sarili mula nang naging kaibigan mo siya nabibigyang sa...
Fe Civil Practice Problems Reddit, Vault 13 Apk, Lone Wolf Alpha 2 Weight, Honeywell Uberheat Target, Carpet Edging Trim,